Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

DANE OSOBOWE: Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach korespondencji pracownikom NAMI Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem lub przygotowywaniem do zawarcia umów jest NAMI Spółka Z o.o. z siedzibą w Radzyminie pod adresem ul. Traugutta 24, 05-250 Radzymin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000093414, REGON: 016270388, NIP: 5272304403. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania, a także rozliczania, a w szczególności do wypełnienia obowiązków w związku z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit c), celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas współpracy pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a osobą, której dane dotyczą, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest NAMI Spółka Z o.o. z siedzibą w Radzyminie pod adresem ul. Traugutta 24, 05-250 Radzymin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000093414, REGON: 016270388, NIP: 5272304403
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zamówienia, dostaw, reklamacji oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
Dostęp do danych osobowych Klientów mają pracownicy NAMI Sp. z o.o. , firma spedycyjna InPost dokonująca dostaw na rzecz Nami Sp. z o.o.
Newsletter wysyłany jest poprzez oprogramowanie sklepu internetowego PrestaShop.
Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu wycofania zgody Klienta na przechowywanie danych osobowych.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jednak jest niezbędne do realizacji zamówień i dostaw przez Nami Sp. z o.o..
Klient ma prawo dostępu do danych, może je także zmieniać.
Klient w każdej chwili może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Swoich danych.

W celu wypisania z bazy lub zmiany danych proszę wysłać nam informacje na adres sklep@namizwami.pl lub pisemnie na adres: NAMI Spółka z o.o. ul. Traugutta 24, 05-250 Radzymin

W związku z przechowywaniem danych osobowych przez NAMI Sp. z o.o. przysługuje Państwu: dostęp do swoich danych, poprawianie swoich danych, usunięcie danych, ograniczenie przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenie danych, wniesienie skargi do organu nadzorczego, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Uzyskanie wyczerpującej informacji dot.: występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; stanu od kiedy przetwarza się dane w zbiorze; ewentualnym źródle pozyskania danych; udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@namizwami.pl bądź telefonicznie pod numerem 226704434.